8888888

8888888

8888888

8888888

su juo cho ??

100 gm magfadi 6,

foli ne pachi moklo,

navra j cho ne….