1970 ni mummy ena chokra ne

Apana dharm ni chokri sate lagan karje,

1980 apna gyati ni,

1990 apna level ni,

2000 apna desh ni,

2010 haram khor lagan chokri sate j karje..