Yad no romance 1 maya hoy 6,

Vyakti na sath ni maya krta,

Ena khali pana ni maya vadhare

Vedhak ne chotdar hoy 6.