Odhav ji puche 6 radha ne,

Kana vagar tane km 6?

Achu malkai ne radha ji bolya,

Kano nati e j tamaro vahem 6.