Mitrata na Hastakshar koi ukeli nathi saktu,

Ema jodi ni bhul koi sodhi nathi saktu,

Khub saral hoy che vakya rachna pan,

Purna viram koi muki nathi saktu….