Aankho Varsi Jaay 6

Vedana Vagar,

Haiyu Bari Jaay 6

Pidha Vagar,

Jivwana To 6 Lakh Karan,

Pan Swas Atki Jaay 6 Tamara Vagar.