Aje ame diva pr hath rakhi ne kasam khai chi,
Roj bhanisu,
Roj class bharisu,
Teacher ne galo nai daie,
Notes banavisu,
.
.
.
Satyanash..!
Divo bujai gyo..!