Ashru ni varsha thai ane swapna dhovay gaya,

Tame shodhya vinaj amne dekhay gaya,

Jivan bhar PREM karti rahi Mira,

Ane krishna Radha ma khovai gaya…