Atit na zarukhe tamne joi ne mukhdu malkai gayu..

Dil pan khushi thi harkhai gayu….

Unda dariya jevu hruday hatu maru..

Pan tara prem na ek tipe chhalkai gayu…..