Bahu sehlai thi kahi dil ni vaat,

Bhale rahe keval dard no sath,

Jene hati nibhav-vani ene n nibhavi,

Aa zakhmo ne bharse have andhari rat.