Chahu 6u Tane, Mangu 6u Tane,

Prem 6 Mane Kahu 6u Tane,

Sath Joe Mare, Jindagi Manu Tane,

6ipati Nathi Vat Dil Ni, Kahi Didhi Have Tane.

Submitted by.

Palkesh Shah