Chokri ne jova gyela chokra vala : amaru bahu sanskari kutumb 6,

Dikri tane Ramayan,Gita, Mahabharat na shloko avde 6 ?

Chokri : Ji, hu apne Ramayan ane gita na 2 -4 shlok hamna gai batavu 6u,

Mahabharat tmara ghare avi ne karish.


Submitted by..

Charya