Dariyana moja kai reti ne pucche k,

Tane bhinjavu gamshe k kem,

puchhine thay nahi prem..