Dariyo jem suno lage moja vagar,

Prem ma jem maja na ave saja vagar,

Malam ni koi kimat nati ija vagar,

Tem haju sudi koi jivyu nati ek bija vagar.