gujarati-sardar-jokes-sms-gujarati-funny-sardar-jokes-sms

gujarati-sardar-jokes-sms-gujarati-funny-sardar-jokes-sms

Ek sardar dukhi hato.

Koi e puchyu kem dukhi 6?

.

.

Sardar – ek mitra ne plastic surgery mate 2 lakh apya ta,

Hve sala ne olkhi nthi skto.