Dur rahi ne hasta raho to chalse,

Var tahevar ma malta raho to chalse,

Patra lakho to sarnamu sachu lakhjo,

Pachi patra koro hase to pn chalse..