Ek Sharkhu Dill darek pase Hoy 6,

To pan kem darek par Viswas nathi Thato,

Manas Bhale Game Tevo Sadharan Hoy,

Pan te Koina Mate Khas Hoy 6.