Fatela ,

Tutela,

Nava,

Juna,

Sara

Badha j prakar na

Sms mobile no 909090909 per swikar va ma avse.

(amari biji koi shakha nathi)