Fida chhu eni chal par,

Ena bolva na taal par,

Bhale pade mara gal par,

Pan kahee dau 6u akha gam ne,

NAZAR na nakhta mara maal par…