Ghani var aankho na ishara badhu kahi jay 6,

Samjya n hova chata badhu samjay jay 6,

Prem sabd ma che j etli mithas k,

Khud ni icha vagar pn kyarek bijana thai javay 6.