Gujarati bhasa pn majani 6.

Ek cute slim lady ne koi e puchyu,

Tamari tandurasti nu Rahasya su 6?

Lady – hu bahu Chalu 6u.

Have tame j ko ama apde su samjvu?