Harek drasti ne 1 drasti ni talaash 6,

Harek haiya ma chupo 1 ehsaas 6,

Tamari sathe mitrata emaj nathi kari,

Shu kariye?

Amari pasand j kaik khas 6.