HASI MAZAK NI VAT NA KARO TO CHALSE,

SAMA MALO NE SAAD NA KARO TO CHALSE,

JO AAPSO DARD TO A PAN CHALSE,

PARNTU AAM SMS NA KARI JIVTA MARI NAKHSO TO A KEM CHALSE ??

Submitted by..

HITESH BHOGAYATA