Hath 2 6e ne 1 piyali 6,

Khuda 1 6 ne hajar savali 6,

Hajar ful 6 ne 1 mali 6,

Avi kismat ne su kahu,

Takdir hath ma 6 ne hath khali 6.