Hoi shake to eva maan ne marag hoi shake;

Jene pagle ek majanu paangartu jag hoi shake.