Indian cinema ma sau ti pela konu email id banyu htu ?

.

Nathi khabar???

.

Shammi kapoor,

.

Kmk ene sauti pela kidhu hatu…

YAHOO….