Ishwar ne pan tathastu kaheta dar lage 6,

Ishwar ne pan tathastu kaheta dar lage 6,

Karan ke

Aajno manvi phool dhari ne bagicho mage 6.