Jane kem amari yad juni thai gai.

Tamari yad ma amari aankh bhini thai gai,

Evi te kevi vat thai gai ke

Tamne amari yad avati i bandh thai gai ???