Jivan ma 1var lafru karvu joye,

Jaher nahi to chanu chupu karvu joye,

1600 gopio sate jo kano ras-lila kare,

To apne 2-4 ma shu kam darvu joye?

Jai kaniyaa lal ki.