Jivan ma darek vyakti k vastu ni  sachi kimat fakt 2 sajogo ma smjay 6.

1. Tene pamya pahela

2. Tene gumavya pachi.

Vicharjo…