Jivan ma safalta na 4 marg,

1.  Akh ma vikar nai

2. Man ma dhikkar nai

3.  Antar ma andhkar nai

4. Jibh ma tiraskar nai