Jivato dati kabar ma e pachhi radta rahya,

Hu kabar ma pan,

Karela PYAR par hasto rahyo.