“Befam” Ketlu thaki javi padyu,

Nahitar jivan no marag 6,

Ghar thi kabar sudhi.