Khobo bhari ne vahal moklu chu,

Dil thi Dil no sawal moklu chu,

Aaj nathi tamaro msg k call,

Kem yad nathi avti k pachi tamara mate thoda kaju badam moklu…….