Koina SMS aavta atki gaya,

Bhar nindar mathi ame jabki gaya,

Amara mukh par shabdo avi gaya Ke,

He bhagvan amne aa keva kanjus loko batki gaya…