Kon kahe 6 prabhu na darbar ma andher 6?

Hasta chahera juo ther ther 6,

Such dukh to ishvar ni che prasadi,

Bas baki to manvi ni samaj samaj ma pher 6.