Kora hraday pr aap potanu nam kotri gaya,

Potana haiye dastak deva aap j muj ne notri gaya,

Have parka o ni to vat j su karvi,

Aakhre to aap j muj ne chetri gaya.