Lagnio kyarek laheray jay,

Prem na ghoda pur umte kyarek,

Kyarek jad bani jay lagnio,

Prem no jane dukal padi jay,

Kyarek prem apar,kyarek krodh apar,

Manas 6u hu aakhre..


Submitted by..

Mukesh Patel.