Mangi 6 bhul ni mafi,

Mastak maru namavi ne,

Karyu 6 dil ne maru halvu,

Khara dil thi khamavi ne,

Michhami Dukadam.