Manzil ne dhundhva disha kapri javu pade,

Chodi junu vatan navi nagri javu pade.

Submitted by.

Mukesh Patel