Maru haiyu koi pr vari gayu,

Maru haiyu koi pr vari gayu,

.

.

Haiyu gyu tel leva pn aapnu India hari gyu.