gujarati-micchami-dukkdam-sms-gujarati-savantsari-sms

gujarati-micchami-dukkdam-sms-gujarati-savantsari-sms


pen thi nahi prem thi,

hoth thi nahi haiya thi,

akshar thi nahi antar thi,

fakt vachan ane kaya thi nahi,

pan man thi Micchami Dukkdam