Mitro…

Modha pr hath fervo

Ha barabr

Nak jevu kai adu ave che?

?

?

?

Jo avtu hoy to  1 sms karo..