Na bolayela Sabd na tame Malik cho,
Ane Bolayela Sabd na Gulam…

Submitted by..
Kruti..