Nava Hoy K Juna Smbandho Hayat 6,

AnKho 6 Bhini Etle lage Badhe Varshad 6,

Mangyu Kya 6 Kasu Tari Maittri Malya P6i,

Jiavn Ni Ej To Sauthi Monghi Sougat 6.


Submitted by..

Dharmendra Trivedi 9662047625