Niranay levani sakti anubhav mati ave 6,

Parantu sacha anubhav khota nirany mati ave 6.