Nishfalta na lidhe aankh na khune bhej hoy 6,

Vali safalta melvanu karan e j hoy 6,

Tame mano k nai pan,

Athamta suraj ma y ghanu tej hoy 6.

Submitted by..

Paras