Pankhar ma vasant thavu mane game 6,

Yado ni varsa ma bhinjavu mane game 6,

Ankh bhini to kayam rahe 6,

To pn koi na mate hasta revu game 6.