Pathar pan pola hase kone khabr?

Loko pan bewafa hase kone khabr?

Radse mara mryutyu pahci ketlay loko

Pan ema kona ansu sacha hase kone khabr?