Payal ti payal ni zankar sundar 6,

Prem ti prem no anubhav sundar 6,

Loko kahe 6 aap sundar 60,

Pn tamara karta tamaro swabhav sundar 6.